سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

اخذ گواهینامه ایزو

img004 002

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج  سیستم مدیریت کیفیت خود را در سال ۱۳۹۳ مبتنی بر الگو بین المللی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001: 2008) مستقر نموده است :

این سیستم مدیریت کیفیت در راستای تحقق موارد ذیل استقرار یافته است :

الف) حصول اطمینان از انطباق با خط مشی و اهداف کیفی

ب) حصول اطمینان انطباق با قوانین دولتی

ج) اثبات توانایی سازمان در فراهم آوردن خدماتی که به شکل ثابت الزامات مشتری، قانونی و سایر الزامات را برآورده نماید.

د) حصول اطمینان از خشنودی مشتریان از طریق بکارگیری مؤثر سیستم مدیریت کیفیت

سیستم استقرار یافته برای کلیه فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج کاربرد دارد.

دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج بشرح ذیل می باشد:

الف) نظارت و مدیریت بر ارائه خدمات جهت افزایش ایمنی شهری

ب) ارجاع به فرآیندها و روش های اجرایی تدوین شده بر اساس این سیستم

ج) شرح ارتباطات و تعاملات بین فرآیندهای QMS

 

فرایندهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج 
ردیف  نام فرآیند
۱ فرایند کنترل و مدیریت عملیات
۲ فرایند ارائه خدمات ایمنی و پیشگیری
۳ فرایند ارائه خدمات آموزشی و توسعه سرمایه انسانی
۴ فرایند خرید و ارزیابی پیمانکاران و انبارش
۵ فرایند تجزیه و تحلیل و بهبود
۶ فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM
۷ فرایند امور پشتیبانی
۸ فرایند فناوری اطلاعات و ارتباطات