سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

معرفی ریاست سازمان

General Management
ریاست سازمان

محمد یساولی

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی