بازدید سرکار خانم دشتگرد عضو شورای شهر از ایستگاه بانوان حریق مسکونی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

پیوستن سرکار خانم دشتگرد عضو شورای شهر به کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک با حضور در تنها ایستگاه بانوان در کشور