گزارش تصویری از استقرار نیروهای آتش نشانی در روز سیزدهم فروردین (روز طبیعت) گزارش تصویری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

گزارش تصویری