سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

اداره امور اداری

Administration Department
نام و نام خانوادگی: نادر رشمئی
مدرک تحصیلی: کارشناس

جناب آقای رشمئی در حال حاضر سمت رئیس امور اداری را در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج را بر عهده دارند. ایشان تا پیش از این در شهرداری کرج سمت‌های مختلفی را بر عهده داشته‌اند.

مشروح وظایف اداره:
  • به زودی محتوا افزوده خواهد شد.