سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

ایستگاه ۱۰۲

علی شریفی
رئیس ایستگاه ۱۰۲
نشانی: حیدرآباد، خیابان عدل، نرسیده به اداره بازرگانی
   شماره تلفن مستقیم: ۳۴۵۵۵۴۴۴ ۰۲۶