سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

ایستگاه ۱۰۸

میدان توحید، ابتدای خیابان مظاهری

ابوالفضل تاجی
رئیس ایستگاه ۱۰۸

نشانی: میدان توحید، ابتدای خیابان مظاهری
   شماره تلفن مستقیم: ۳۲۲۳۹۰۲۰ ۰۲۶