سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

ایستگاه ۱۱۱

خیابان چهارصد دستگاه،جنب شورای اسلامی شهر

مهدی عابدزاده
رئیس ایستگاه ۱۱۱

نشانی:بلوار کامیونداران
   شماره تلفن مستقیم:۳۴۰۰۶۰۱۹