image توصیه های ایمنی مصور در خصوص استفاده از وسایل های گرمایشی۴ image حضور به موقع آتش نشانان از بروز خسارات جانی و مالی جلو گیری به عمل آوردند

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

توصیه های ایمنی مصور در خصوص استفاده از وسایل های گرمایشی ۵