سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

رئیس اداره حفاظت ایمنی

DSC_1332

حسین خدری
رئیس اداره حفاظت ایمنی