سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

رئیس اداره علل و بررسی حریق و حودث

DSC_1429

کاظم جمالی
رئیس اداره علل و بررسی حریق