سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

معاونت عملیات و فرماندهی

Deputy Operations

جواد نریمانی

photo_ - - _ - -

مشروح وظایف معاونت:
  • مدیریت حوزه معاونت عملیات و کنترل و نظارت بر کلیه واحدهای تابعه بر اساس اهداف سازمان.
  • تقسیم کار و تفویض اختیار به رؤسای واحدهای تحت الامر به منظور بهینه سازیو تسریع در انجام امور نظارت کامل بر نحوه عملکرد آن‌ها.
  • فراهم نمودن زمینه‌های ارتقاء سطح دانش تخصصی و افزایش قوای جسمانی پرسنل در عملیات به منظور حصول آمادگی کامل جهت انجام بهینه مأموریت‌های محوله.
  • شناخت دقیق نیازهای پرسنل و تامین منابع انسانی مورد نیاز در رده‌های پستی مختلف
  • برآورد و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز عملیاتی، ارتباطی، آموزشی و آمادگی جسمانی متناسب با موقعیت مکانی و زمانی شهر.
  • مطالعه، بررسی و شناخت عوامل خطر بالقوه و بالفعل محدوده عملیاتی و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های تدافعی و پیشگیری و حفاظت از حریق و آموزش عمومی.
  • تشکیل ستاد بحران در مواقع اضطراری و اعمال مدیریت و ایجاد هماهنگی بین سایر عوامل مرتبط.
  • رهبری و هدایت عملیات و تأمین نیازهای عملیاتی از طریق برقراری ارتباط با سایر دوائر و ارگان‌های مرتبط با امور شهری و استفاده بهینه از پتانسیل‌های کاربردی و حمایتی آن‌ها.
  • برقراری ارتباط و ایجاد زمینه‌های همکاری متقابل بین سایر ارگان‌ها و سازمان‌های امدادی و ارائه طرح‌های کاربردی و همکاری یا نظارت بر اجرای آن جهت مقابله باحوادث غیرمترقبه.