سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

معرفی ریاست سازمان

General Management
ریاست سازمان


عباس وحیدی
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج