سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

مدیر عملیاتی منطقه یک

123

مهدی بنائی
مدیر عملیاتی منطقه یک