سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

Deputy Planning & HR Development
نام و نام خانوادگی: حسن خدابین

مدرک تحصیلی: کارشناس

 

جناب آقای مهندس حسن خدابین در حال حاضر سمت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج را بر عهده دارند. ایشان تا پیش از این در شهرداری کرج سمت‌های مختلفی را بر عهده داشته‌اند.

مشروح وظایف معاونت:
 • شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها
 • همکاری در تدوین ضوابط و استاندارد های شهری و جمع آوری شاخص ها و معیارهای شهری به منظور نیل به شهر ایده آل
 • نظارت بر بازنگری وبروزرسانی حدوداختیارات وتفویض مسئولیتها وتعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف سازمان
 • برنامه ریزی در مورد فعالیتهای سازمان با توجه به برنامه های بالادستی و سیاستهای تعیین شده و نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحدهای ذیربط
 • همکاری در اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان
 • نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت پویایی سازمان و اصلاح فرایندهای موجود و همکاری در برنامه ریزی برونسپاری امور تصدی گری
 • نظارت بر انجام امور سیستم های مکانیزه در سازمان و نظارت بر قراردادهای نرم افزاری و سخت افزاری سازمان
 • نظارت بر انجام امور مربوط به سیستمهای اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط با امور سازمان
 • نظارت بر بررسی گردش کار واحدهای سازمان و صدور دستورات جهت بهبود سیستم و روشهای موجود و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم در این زمینه
 • برنامه ریزی در جهت تعالی سازمانی سازمان و دستیابی به سرآمدی و ارتقاء بهره وری
 • تهیه و نظارت مستمر بر اجرای بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه سالیانه سازمان و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری قبل از تقدیم به مراجع تصویب کننده
 • نظارت بر تدوین و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان سازمان
 • نظارت بر تدوین برنامه های پژوهشی وارتباط بامراکزتحقیقاتی وایجادپایگاه اطلاعاتی مرتبط با امور سازمان
 • نظارت بر تخصیص و ابلاغ و کنترل اعتبارات جاری و عمرانی سازمان با توجه به بودجه مصوب شهرداری
 • نظارت، کنترل و ارزیابی عملکرد کلیه واحدهای سازمان بر اساس برنامه ها،تنظیم و بودجه ابلاغ شده و شناسایی نقاط ضعف و قوت واحدهای سازمان و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • نظارت بر حسن انتظام و گردش امور واحدهای سازمان مربوطه
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری، آیین نامه ها، مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن در سازمان
 • نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان در سازمان
 • نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی مانند کلنیکهای ویژه در سازمان
 • نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن در سازمان
 • نظارت بر انجام برنامه ها و دستورالعمل های تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و صدور احکام کارگزینی کارکنان سازمان
 • نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن مربوط به کارکنان سازمان
 • نظارت بر اجرای مقررات مربوط به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و تجدید نظر و آراء دیوان عدالت اداری و کمیته انضباطی برای کارکنان سازمان
 • نظارت بر حفظ ونگهداری نامه ها،اوراق اسناد ،مدارک و پرونده ها مطابق مقررات واصول بایگانی بااولویت مکانیزه کردن آنها در سازمان
 • نظارت بر بررسی درخواستهای پرسنل سازمان مرتبط با حقوق اداری و مالی
 • نظارت بر تامین ارتباط اداری سازمان با موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق
 • نظارت بر تحلیل آمار و عملکرد کارکنان سازمان
 • نظارت بر نیازسنجی آموزشی، اجرای برنامه های آموزش های مورد نیاز کارکنان سازمان و نیز پیگیری و همکاری در تشکیل کلاسها و دوره های آموزشی
 • نظارت بر انجام امور مربوط به احکام کارگری، کارمندی، قراردادی ، شرکتی، مامور به خدمت اعم از بازنشستگی ، افزایش ، ترمیم ، تغییر گروه و… سازمان
 • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
 • نظارت بر استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی
 • نظارت بر پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها