سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

معاونت مالی و اداری

Deputy Financial
نام و نام خانوادگی: احمد رشیدی

 

جناب آقای احمد رشیدی در حال حاضر سمت معاونت مالی و اداری در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج را بر عهده دارند. ایشان تا پیش از این در شهرداری کرج سمت‌های مختلفی را بر عهده داشته‌اند.

مشروح وظایف معاونت:
 • نظارت و سرپرستی واحدهای تابعه در حدود اختیاراتی که از طرف مدیرعامل و هیات مدیره تفویض گردیده است.
 • اتخاذ تصمیم در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های محوله.
 • تقسیم کار و تفویض اختیار به رؤسای واحدهای تحت سرپرستی در حدود اختیارات.
 • تعیین خط مشی و برنامه‌های سازمان از بعد مالی و اداری – برنامه ریزی و هماهنگی.
 • بررسی و تصویب صورت‌های مالی.
 • تصمیم‌گیری پیرامون تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان و چگونگی استفاده بهینه از منابع مالی موجود و نظارت بر وضعیت نقدی سازمان.
 • ارائه نقطه نظرات در تدوین آئین نامه‌های مالی و اداری مورد نیاز.
 • ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمان از دید مسائل مالی و اداری.
 • تصویب گزارشات تهیه شده جهت ارائه به مدیرعامل و هیات مدیره سازمان.
 • پاسخگویی به مدیرعامل در زمینه شغل مورد تصدی.
 • عزل و نصب و تامین نیروی انسانی واحد تحت سرپرستی.
 • تشویق و توبیخ کارکنان.
 • نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت جهتمرتفع نمودن مشکلات اساسی سازمان.